Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

27 janoary 2019 - ALAHADY FAHA 3 MANDAVANTAONA D

« Nampianatra tao amin’ny sinagôgan’izy ireo Izy, ka nankalazain’izy rehetra » (Lk. 1: 15)

Amin’izao Alahady faha-3 mandavantaona dia manohy ny fianarana ny fiainan’I Jesoa antsika miaraka amin’I Md Lioka, na dia I Md Joany aza no novakiana tamin’ny Alahady lasa mitantara ny fanovan’I Jesoa ny rano ho divay, izay manambara fa eo anivontsika I Jesoa raha mitoetra ao aminy isika dia itoerany, miova ny fiainantsika no mamokatra tsara ka mahasoa amin’ny fiainantsika ary nahafaly ireo izay nasaina tao Kana tamin’izany fotoana izany, nino ny mpianatra satria nahita ny voninahitr’Andriamanitra tamin’ny famantarana nataon’I Jesoa io. Mba hivelomantsika an’izany rehetra izany dia ampitain’ny Eglizy androany ary fa ny tenin’Andriamanitra natao hanampy antsika hifanotrona, hifanasoa ka hiroso ho olo araiky ao amin’I Kristy isika, izany no antintraterin’ireo vakiteny androany ......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

20 janoary 2019 - ALAHADY FAHA 2 MANDAVANTAONA D

 « Naneho ny voninahiny Izy ka nino Azy ny mpianany » (Jo. 2: 11)

Androany ny lohahevitra “Ny hahasambatra antsika no sitrak’Andriamanitra” dia manasa antsika hiaina izany rehetra izany miaraka amin’Andriamanitra satria eo anivontsika I Jesoa. Miara-dàlana amintsika izy ka fantany ireo hetahetam-pontsika. Ho tanteraka izany raha miombona aminy isika izay no mahatonga antsika matetika milaza fa raha manao ny asan’Andriamanitra isika dia Andriamanitra hanao ny asantsika ary ho lavorary kokoa satria lavorary izy.

Ny mahadiso antsika matetika dia mieritreritra mahavita tena samirery, mieritreritra fa lavitra Andriamanitra ka mikofokofoka irery, farany efa tsy mahita hevitra dia mitady Andriamanin-kafa isika ka lavo amin’ny zavatra tsy mety ka vao mainka mikorontana ny fiainantsika. ...[.....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

13 janoary 2019 - FANKALAZANA NY BATEMIN'NY TOMPO

« Tamin’ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesoa» (Lk. 3: 21)

izao Alahady fankalazana batemin’ny Tompo izao no amaranantsika ny fankalazana ny Noely ka hidirantsika amin’ny mandavantaona. Nohalalinitsika nandritra ny noely fa Andriamanitra tsy lavitra ny Andriamanintsika fa eo anivontsika, eo anivon’ny vahoakany. Nandray ny toetrantsika olombelona ankoatry ny fahotana izy ary nahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra. Izany no mibaribary amin’izao alahady ankalazantsika ny batemin’ny Tompo izao satria ny batemy dia fantantsika dia ilay fandalovana amin’ny fahotana ka mampiditra antsika amin’ny tena fiainana. I Jesoa amin’ny maha Andriamanitra azy dia tsy manana fahotana  nefa noho izy nanaiky ho olombelona ary tsy mba sarisarin’olombelona dia nanaiky nataon’i Joany Batista batemy.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

06 janoary 2019 - FANKALAZANA NY NISEHOAN'NY TOMPO na EPIFANIA

“ Izao tontolo izao no irin’Andriamanitra ho Eglizy fianakaviany ”

Mbola ao anatin’ny fankalazana ny Noely isika, Andriamanitra eo anivontsika, Andriamanitra miseho amintsika. Amin’izao Alahady Epifania fankalazana ny nisehoan’ny Tompo izao dia mbola anatin’ny Noely. Niseho tamin’ny vahoakany izy Tompo dia ilay vahoaka feno fahamarinana, fanentrentena sy fahatsoram-po dia i Maria sy Josefa izay fianakaviana voafidy hiainany ny maha-olombelona azy ary ireo mpiandry ondry nanambaran’ny anjely fa misy zaza teraka ao Betlehema, ny anarany atao hoe Emanoela. Fa ireo mpiavonavona kosa dia tsy afaka nandray azy, hitantsika ireo mpandray vahiny nilaza fa tsy nisy toerana ho azy ireo tao antrano, tahaka an’I Heroda izay namono ny zaza tsy manantsiny. Toetrantsika olombelona izany, vokatry ny avonavona dia mifody ny fontsika ka tsy afaka mandray izay tena fahasambarana. ....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

01 janoary 2019 - MASINA MARIA RENIN'ANDRIAMANITRA - TAONA D

Renin’Andriamanitra sy mpanjakavavin’ny fiadanana i Masina Maria

Ry Kristianina Havana, ankafaliana sy ankaravoana no anolorako ny fiarahabana mitafotafo amintsika rehetra amin’izao andro voalohan’ny volana janoary mampiditra antsika amin’ny taombaovao izao. Ho taom-pahasoavana, ho taon-jina hitondra fiadanana sy fahasoavana ho antsika mianakavy anie ity taona vaovao 2019 izay hodiavintsika ity.
Raha misokatra ny fontsika ka mandray an’Andriamanitra dia ho feno fiadanana ka afaka mandray sy mizara hafaliana amin’ireo manodidina antsika. Arakaraky ny fiainantsika ny hafaliana no hahatsara ny fiainantsika. Ho taona hitondra fiadanana ho antsika mianakavy tokoa anie ity taona ity.Bonne et sainte année 2019 .....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique