Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY TSOTRA FAHA-18 mandavantaona A2020

“Ray aman-dreny Andriamanitra, fa mpamelona ara-nofo sy ara-panahy”

Tsy vao izao ihany vao niatrika vanim-potoana sarotra ka very fanahy mbola velona ny vahoakan’Andriamanitra. Efa nitranga izany tamin’ny vahoakan’Andriamanitra voasesitany tany Babilona. Soa ihany fa teo ny Mpaminany izany hoe ireo izay mahafantatra ny sitrak’Andriamanitra. Io no « repère » ka ahafahan’ny vahoaka tsy ho « very fanahy mbola velona » ka hanaraka mandrakariva na dia mety ho mafy ny ady ka tsy hanaraka ny lojikan’izao tontolo izao fa ny lojikan’Andriamanitra mandrakariva. Izany indrindra no tian’Izaia hasongadina amin’ny vakiteny voalohany ka zary foto-kevitra amin’izao Alahady faha-18 mandavantaona izao : «Tsy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivontsika, Ray amandreny, Andriamanitra Izy ka mamelona ara-panahy sy ara-nofo. » Hoy indrindra Izaïa milaza izany ho fankaherezana ny vahoaka voasesitany ary ho fankaherezana antsika ihany koa miatrika izao KORONTANA VIRUS izao: Ianareo rehetra izay mangetahela, mankanesa aty amin’ny rano, na dia ianareo tsy manam-bola aza; avia mividiana vary ka mihinàna; avia mividv tsy amim-bola na takalo, hividy vary sy ronono.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-17 mandavantaona A2020

I JESOA ILAY VATOSOA SAROBIDY

Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha-vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny foto-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao. Izao zava-misy iainantsika no mampibaribary fa tsy ny lojikan’izao tontolo izao no arahin’izay Krsitianina EOV MISIONERA fa ny lojikan’i Jesoa. Noho izany mitaky safidy matotra. Io no fotopampianarana amin’izao alahady faha-17 io. Amin’izao vanim-potoana sarotra izao indrindra no tsy maintsy mipetraka tsara io safidy io. Nahatsapa an'izany ny mpanjaka henontsika tamin'ny vakiteny voalohany androany fa ny faharitan-tsaina sy ny fahendrena tena izy dia tovozina ao amin'Andriamanitra fa tsy eo anivon'ny herin-tsaina na vokatry ny harena fotsiny.....[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-16 mandavantaona A2020

 MANANA FAHARETANA ANDRIAMANITRA ARY MAMINDRA FO

Ry Kristianina havana, sahiran-tsaina tokoa isika mianakavy miatrika izao areti-mandoza izao. Izao indrindra anefa no tsy tokony hiraviravy tanana isika. Izao indrindra tokoa no tsy maintsy anaovantsika vavaka totoafo mba hihavao tokoa ny fo amam-panahintsika fa indrindra ny fon’ny EOV MISIONERA REHETRA MBA HO TABERNAKLA VELONA TOKOA isika miatrika izao fahavalo tsy hita maso mandripaka izao. Tsy fanorenana fotsiny no handrasantsika fa Pantekôty vaovao. Fihavaozana lavitry ny herisetra, ny hetraketraka mpanapotika ka samy hitafy ny Fanahy Masina. Mpanavao isika ka hiroso amin’ny fametrahana ny rafitra hirosoantsika amin’ny fampandrosoana mampivelatra ny mahaolona sy olona manontolo ivelomantsika ny maha-kristianina antsika  hahatonga ny diosezintsika ho diosezy maitso, ho diosezy feno fanantenana niany, anio tokoa ny ho avy fa tsy rahampitso, tsy amaray: TARANAKA MANORINA FA TSY SANATRIA TARANAKA MANDRODANA.....[.......]

Tsindrio to hihaino ny toriteny

 

ALAHADY TSOTRA FAHA-15 mandavantaona A2020

NOKENDREN’ANDRIAMANITRA HISY VOKANY EO AMIN’NY FIAINANTSIKA, NY TENINY

Ry Kristianina havana, mandeha hatrany fiainana na dia eo aza ity  areti-mandoza ity, na eo aza ity fahavalo tsy hita maso ity. Sahirana isika rehetra. Mitaky firaisan-kina bebe kokoa. Mitaky fifarimbonana na solidarité. Io ny fihavanana hiainana fa tsy resaka fotsiny. Tsy hoe mandeha anjambany isika amin’izany rehetra izany raha EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA KA ZARYTARANAKA MPANORINA, raha zary Kristy Mpiara-belona eo anivon'ny fiaraha-monina misy antsika ka tonga fahazavana sy fanasina fa eo ny Tenin'Andriamanitra manilo antsika, manilo ny fiainantsika, Izy no jiro maninteraka ny fiainantsika. Io no lohahevi-dehibe niany androany Alahady faha-15 mandavantaona. Mandavan-taona handinihantsika sy handalinantsika ny finoantsika irosoantsika bebe kokoa amin'ny maha-Kristy mpiara-belona amin’olona antsika tsirairay fa indrindra miatrika izao fotoan-tsarotra izao.....[.......]

 Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TSOTRA FAHA-14 mandavantaona A2020

 JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY

Ry Kristianina havana, manomboka volana vaovao isika. Tsy mbola mahita ny mazava anie isika miatrika ity aratin-mandoza ity. Mbola ao antin’ny ady mafy isika. Noho izany aoka tsy ho raviravintanana isika amin’ny fanarahana ireo fepetra fiarovantena rehetra. Tohizantsika ary hamafisintsika ny vavaka. Hiezaka mafy koa isika hametraka ny rafitra manampy antsika hahay hifarimbona hanampy ireo izay tena mila fanampiana. Io ilay lazaintsika solidarité ka ny ivon’izany solidarité izany ny voamiara sosialy miainga any amin’ny Eglizy fototra. Maharezà àry isika ary mitsodranao anareo aho. Araka ny voalazantsika tamin’ny alahady lasa teo dia isaky ny Alahady mandritra ny vaninandro mandavantaona dia manolotra toetra anankiray antsika ny Eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny izay henointsika ny Alahady ka halalinintsika mandritra ny herinandro mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'olona, ho EOV MISIONERA TABERNAKLA VELONA MANORINA ETA KA ZARY TARANAKA MPANORINA LANITRA VAO SY TANY VAO. Ny fanaovana soa, ny fandraisana ny vahiny, ny fandraisana ny hafa no nohalalinintsika tamin'ny Alahady faha-13 lasa teo mba hahatonga antsika ho Kristy eo anivon'ny mpiara-belona amintsika, hahatonga antsika ho fanasina amin'ireo mpiara-belona amintsika fa indrindra amin’izao vanimpotoana sarotra izao....[lire la suite.....]

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique