Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

18 febroary 2018 - ALAHADY VOALOHANY KAREMY - TAONA B

« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely » (Mk. 1: 15) 

Amin’izao Alahady voalohan’ny karemy izao dia tian’ny Eglizy sahady ho tsapantsika amin’ny alalan’ireo vakiteny fa izao fizorantsika mankany amin’ny Paka mandritra ny 40 andro izao no iezahantsika miala amin’ny fiainana tsizarizary izay mandrendrika antsika amin’ny fahotana ka hitondra antsika kosa amin’ny fiainam-baovao amin’ny Paka. Raha miara-maty amin’i Kristy isika dia hiaraka hitsangana aminy koa. “Ady sady Dia” ny fiainana maha zanak’Andriamanitra antsika ka ny fifikirana amin’Andriamanitra sy ny fiombonana amin’i Kristy no hery ho antsika. Maro ny ohatra azontsika sy modely mety ho tahafintsika fa tsara ampatsiahivina ny iray tanindrazana amintsika izay niaina ny fifikirana tamin’i Kristy ka tsy voahozongozona. Manana  modely amin’izany isika dia i Lucien Botovasoa  izay maty martiry, nijoro tamin’ny finoana izy na tao anatin’ny sarotra, tia vavaka izy no nahavita nanao ny fifadian-kanina ary ny fiainana ny fitiava-namana amin’ny alalan’ny fanaovana asa fiantrana. Ireo rahateo no fototra  manambara ny fibebahana sy ny toe-piainana vaovao ary ny fitondran-tena mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ka miroso amin’ny fiombonana amin’i Jesoa......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAROBIA FANOSORANA LAVENONA

ALAROBIA FANOSORANA LAVENONA - Archidiocèse d'Antsiranana

Mihavana re amin’Andriamanitra”

Amin’izao Alarobia fanosorana lavenona izao no idirantsika amin’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Efa fantantsika mianakavy fa mandritra ny 40 andro ny karemy izay fotoana atolotry ny Eglizy hiomanantsika amin’ny fankalazana ny misterin’ny Paka izay midika hoe fandalovana (passage) ary ankalazantsika an’i Jesoa nandresy ny fahafatesana, maty izy kanefa nitsangan-ko velona.
Isika koa raha miara-maty amin’i Kristy amin’ny fahotana dia hiaraka hitsangana aminy ka miditra amin’ny fiainam-baovao. Miala amin’ny fiainana izay tsy mendrika ny maha zanan’Andriamanitra ka miditra amin’ny fiainana maha zanak’Andriamanitra ..... [.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

11 febroary 2018 - ALAHADY TSOTRA FAHA-6 - TAONA B

Niala tamin-dralehilahy ny habokàna ka nadio izy.

Matetika averina amintsika fa tsy misy kisendrasendra ao amin’Andriamanitra fa asehony amintsika ny fitiavany ka anjarantsika no manana masom-pinoana, sofim-pinoana handray hizara ary hanely ny vaovao mahafaly ambarany amintsika dia ny fitiavany.
Amin’izao Alahady tsotra faha-6 mandavantaona izao dia mifanojo amin’ny fahatsiarovana sy fankalazana ny andron’ny marary izay natokan’i Papa Md Joany Paoly II efa 26 taona lasa izay nisafidy ny 11 febroary ankalazana an’i Masina Maria “Notre-Dame de Lourdes” Toerana feno ireo marary ny ao Lourdes, feno ireo izay maniry ny ho sitrana amin’ny aretina ananany sady mino ny vavaka ataon’i Masina Maria ho azy ireo.

Ry Kristianina havana andro lehibe ho antsika inty andro ity izay hahatsiarovantsika ambavaka ireo marary, ireo tra-pahoriana, ireo izay marofy ary miaraka amin’i Masina Maria isika no manao izao vavaka izao. Araraoty izao fotoana izao hankaherezana ireo marary am-pandriana noho ny antony maro samihafa tsy misy mpikarakara sy ireo marary rehetra koa ho entintsika ambavaka mba ho soa ho tsara ary hahay hanambatra ny fahoriany amin’Andriamanitra ho famonjena an’izao tontolo izao ...[...........]

04 febroary 2018 - ALAHADY TSOTRA FAHA-5 - TAONA B

“Nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy”
Mk. 1, 29-39

tamin’ny 02 febroary isika nandinika sy nandalina mikasika ny jiro masina dia tsy iza fa isika voatokana na relijiozy no mhazatra antsika izay nanokana ny tenantsika ho an’Andriamanitra ary tsy izy ireo ihany fa isika nanokana ny tenantsika amin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy noraisintsika ka zary Kristy mpiara-belona ami’olona.
Isika no fahazavana amin’izao andro iainantsika izao, isika no modely ho an’ny mpiara-belona amintsika ka hampamokatra ny fiainantsika ho zanak’Andriamanitra. Ny fifikirantsika amin’Andriamanitra no ambaran’ny tenin’Andriamanitra amin’izao Alahady faha 5 tsotra mandavantaona izao. Handalinany finoana isika mba hitoerantsika amin’i Jesoa tanteraka. Izany fifikirantsika amin’i Jesoa izany dia misy fotoana maharary  sy mampijaly nefa araky ny fotom-pampianarana androany : 

“Inona ny anjara toeran’ny fijaliana amin’ny maha-Kristianina antsika” izany hoe manao ahoana ny fifikirantsika amin’i Jesoa Kristy”.  [...........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

28 Janoary - ALAHADY TSOTRA FAHA-4 - TAONA B

« Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra » (Mk. 1: 24)

Amin’izao Alahady tsotra faha 4 mandavantaona izao dia mametraka fanontaniana amintsika ireo vakiteny telo : “Iza marina i Kristy ? ary inona no anjara toeran’i Kristy izay eo amin’ny fiainantsika ?”
Mitoetra ao amin’i Kristy ve tokoa isika ary i Kristy?  Izy ve no hifikirantsika ka hitondra antsika amin’ny tena famonjena sy hampamokatra ny fiainantsika dia hahazoantsika ny fiadanana sy hafaliana feno. Ireo no fanontaniana tian’ny Eglizy halalinintsika amin’ny alalan’ireo vakiteny telo izay arosony amintsika amin’izao Alahady faha 4 mandavantaona izao. Ny bokin’ny Deteronoma no mamaritra amintsika inona ny atao hoe mpaminany ? Inona no ilàna ny mpaminany eo amin’ny fiainantsika ? [.........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

Lucien Botovasoa, proclamé MARTYR de la foi et de la charité, mérite d'être connu. Chrétien convaincu, mis à mort pour avoir gardé sa foi

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique