Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY NY PAKA FAHA-3 TAONA B2024

« Araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo » (Lk. 24: 46)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa isika dia nibanjina ny vokatry ny Paka, ny famindram-pon’Andriamanitra. Miara-belona amintsika i Jesoa Kristy izay nizara ny fiadanana vokatry ny famindram-pon’Andriamanitra.
Tsara ny manamarika fa isaky ny alahady dia misy toetran’Andriamanitra tian’ny Eglizy asongadina mba hanampy antsika ivelomana bebe kokoa ny Paka hahatonga antsika hivelona ny batemy ka zary Tabernakla velona mamafy fiadanana, fihavanana, fanentanana. Tamin’ny Alahady lasa dia ny FAMINDRAM-PO no banjinintsika. Amin’izao Alahady izao Andriamanitra MIARA-BELONA AMINTSIKA MIZARA NY MANTA SY NY MASAKA. Andriamanitra te-hihavana amin’ny olombelona tokoa mba hahatonga olombelona ho fianakaviana iray ao Aminy, Fratelli Tutti, ho Olo Araiky Aminy. Io no tian’ny lohahevitry ny Kongresy Eokaristika Nasiônaly Ken 2024 raha milaza izy : FIHAVANANA HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO… MPIRAY TAMPO IANAREO JIABY.......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY PAKA FAHA-4 TAONA B2024

“Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy Aho no fantatry ny Ahy” (Lk 24, 35-48)


Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Paka tanteraka isika ary raha mahatsikaritra isika, mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotry ny Paka amintsika izany ka hitoerantsika ao amin’i Jesoa sy hitoeran’i Jesoa tafatsangan-ko velona ao amintsika, dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa ho fankaherezana antsika hiroso lalindalina kokoa eo anivon’ny fiainana hizarana ny hafalian’ny Paka. Efa nampahatsiahivintsika teto io tamin’ny Alahady lasa. Alahadin’ny Paka mibanjina an’I Jesoa Mpampihavana nandresy ny ratsy rehetra, nitsangan-ko velona. Izy no Aina velona amintsika zanak’Andriamanitra ka mahatonga antsika ho EOV Mpampihavana ka mihavana amin’ny zavaboary, mihavana amintsika samy isika, mihavana amin’Andriamanitra. Alahady faha-2, I Jesoa Famindrampon’Andriamanitra velona ka maniraka antsika mizara ny famindram-po sy fifamelan-keloka satria raha te hanorina fihavanana sy mitady fiadanana ianao, hoy ny Papa François, dia aoka hamafy sy hamboly famindram-po sy fifamelan-keloka. Alahady faha-3, Jesoa miara-belona amintsika mizara ny manta sy ny masaka. Tsy matoatoa sanatria, tsy lolo sanatria i Jesoa nitsangan-ko velona fa olona velona miaraka misakafo amintsika satria nanaiky ho Olo Araiky amintsika ary izay iray vatsy iray aina. Alahady faha-4.......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY NY PAKA FAHA-2 TAONA B2024

« Ho aminareo anie ny fiadanana ! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » (Jo. 20: 21)


Ry Kristianina havana, nandresy ny ratsy rehetra i Jesoa ary ny fahafatesana no faran-tampon’ny ratsy. Eo anivontsika anefa i Jesoa nandresy fa tsy hoe lavitra antsika, miara-miaina amintsika Izy ary indrindra mitondra ny ainy izay aim-baovaon’ny Paka ho antsika. Eo anivontsika I Jesoa Fihavanana Mpampihavana ka izay fihavanana izay tokoa no hanasitrana antsika. Tena ao anatin’ny fiomanana, fivelomana akaiky dia akaiky ny KONGRESY EOKARISTIKA NASIONALY TOKOA ISIKA (KEN 2024). Miaiky isika fa tsy mora izany satria tsy maty voalavo an-kibo ilay ratsy ka mitady izay hanakorontana mandrakariva, hanapotika ny fihavanana. Nandresy I Jesoa ka matoky isika miaraka Aminy fa handresy koa.
Izany no tian’ireo vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao Alahady faharoa fankalazana ny Paka izao. Alahadin’ny famindrampo araka ny efa fantatsika.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FANKALAZANA NY PAKA TAONA B2024

« Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana, ka niara-nihazakazaka izy roa lahy » (Jo. 20: 3 – 4)


Ry Kristianina havana, an-kafaliana sy an-karavoana no anolorako fiarahabana sy firarian-tsoa omban-tsodrano ho antsika Olo Araiky, “Fratelli Tutti” amin’izao Paka 2021 izao. Tsy mihambahamba aho fa tena Paka manokana sy miavaka ity Paka ity satria iarahantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fankalazana an’i Kristy tafatsangan-ko velona fa indrindra hanambarantsika amin’ny feo manakoako ny fandresen’ny ratsy izay nitady hamafy voa ratsy teo anivon’ny fiainantsika ka mitady hanapotika ny fifandraisana na amin’ny zava-boary na amintsika samy isika na amin’Andriamanitra. Matoky isika fa i Jesoa Mpampihavana no eo anivontsika ankehitriny ka afaka mivelona ny tena fihavanana isika.......[..........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY SAMPANKAZO - TAONA B 2024

Tsy nafeniko tamin’ireo nandatsa Ahy ny tavako, ary fantatro fa tsy ho menatra Aho.


Ry Kristianina havana, hatramin’ny nanombohan’ny karemy no nanomana ny fontsika tamin’ny ezaka maro samihafa isika ho fanoherana ny ratsy mba hanaovana ny soa misimisy kokoa. Ady sady Dia no nametrahantsika ny làlana nianantsika an’izao karemy izao. “Ady” amin’ny ratsy rehetra izay mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia ny fanapotehana, ny famonoana, na amin’ny teny ataontsika amin’ny mpiara-belona aza izany na amin’ny eritreri-dratsintsika, na amin’ny adidy tsy vitantsika, na amin’ny fanapotehina ny tontolo iainana ka hitantsika ny vokany. “Dia” mankany amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy Ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha mamakivaky ny fiainana miaraka Aminy isika ka miara-maty Aminy amin’ny fahotana dia hiara-hitsangana Aminy koa miditra amin’ny fiainam-baovao. Io fidirantsika amin’ny fiainam-baovao io no lazaintsika “DEPART VAOVAO”, fiaingana vaovao hirosoantsika ho EOV MISIONERA VITA BATEMY KA IRAHINA HO TABERNAKLA VELONA. Mitaky safidy matotra io firosoantsika io. Izany no ataontsika amin’ity herinandro masina ity ka iarahantsika amin’I Jesoa. Tanteraka izany raha vonona isika hanao “changement radical de comportement”, fiovam-penitra mahery vaika ny fitondran-tena” ka fitondran-tena maneho ny maha zanak’Andriamanitra. Izany ny Paka, ny vokatry ny fankalazana ny Paka raha tsy izany dia hetsika ety ivelany fotsiny......[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..