Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY FAHA-11 TSOTRA MANDAVANTAONA B2024

« Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany » (Mk. 4: 26)


Ry Kristianina havana, araky ny efa fantatsika dia ny Alahady fankalazana ny Trinite Masina no namaranantsika ny fankalazana ny Paka na dia tamin’ny Pantekoty aza no tena 5O andro izay dikan’ny hoe Pantekoty. Noho ny Katedraly ambany fiarovan’ny Fo Masin’I Jesoa izany hoe ny diosezy ihany koa dia nankalaza ny Fo Masin’I Jesoa isika tamin’ny alahady lasa teo. Fa ny Eglizy hafa kosa nankalaza ny Alahady faha-10 mandavantaona taorian’ny fankalazana ny Sakramenta Masina. Fantatsika ihany koa fa rehefa miresaka mandavantaona dia midika fandalinam-pinoana miainga amin’ny vakiteny mitohy fa indrindra ny vakiteny faharoa sy ny evanjely. Izany no mahatonga ny resaka Taona A, Taona B, Taona D. Taona B isika ka i Md Marka no Evanjely vakina sy halalinina. Tsara koa ny manamarika fa ny fiverenantsika mankalaza ny Alahady tsotra mandavantaona dia mampahatsiaro antsika fa tsy manam-pahataperana ny fitiavan’i Jesoa satria sady manolotra ny tenany ho ho antsika Izy tamin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganan-ko velona no mitarika antsika ihany koa ho voavonjy ka mampianatra antsika izay mahakasika ny Fanjakan’ny lanitra.......[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY FO MASIN'I JESOA - TAONA B2024

« Miderà an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; torio amin'ny firenena ny asany lehibe, ataovy antso avo, fa tafasandratra ny anarany» (IZ. 12: 4)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika no niara-nibanjina fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivontsika. Raha ny marina dia tokony nanao prôsesio isika namakivaky ny tanana sady nanambarantsika ny finoantsika fa tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa mpiara-belona amintsika no nitalahoantsika an’Andriamanitra Be Famindram-po handrotsaka ny tsodranony. Dieny izao dia manomana ny fontsika isika hiatrika ny Kongresy Eokaristika Iombonana. Azo lazaina fa fanehoam-pinoana lehibe no hataontsika amin’izany fivahianiana masina hiarahantsika manao izany ka matoky isika fa tsy havelan’Andriamanitra irery isika. Mamelona antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny vatany sy ny ràny anambarany fa be fitiavana tokoa Izy. Izany fankalazana izany koa dia maniraka antsika ho Eokaristia Velona, ho TABERNAKLA VELONA eo anivon’ny mpiara-belona amintsika. Isika izao no Eokaristia tahaka an’i Masina Maria nandeha namangy sy nanompo an’i Elizabeta rahavaviny,......[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY SAKRAMENTA MASINA TAONA B2024

« Raiso, fa Vatako ity... Ary nolazainy taminy hoe: Rako ity, dia ny Ran’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro » (Mk. 14: 22, 24)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo isika niara-nankalaza ny Trinite Masina izay maniraka antsika hibanjina ny fiombonan’ny Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Izany fibanjinana izany dia antso ho antsika tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin’ny Trinite Masina isika. Io no asongadin’I Papa ao amin’ny Ansiklika FRATELLI TUTTI, izay manasa antsika hiroso amin’ny fanorenana ny maha OLO ARAIKY ISIKA JIABY fianakaviam-ben-janahary, fianakaviam-ben’Andriamanitra. Io rahateo ny vôkasiontsika hatramin’ny voalohany. Raha nahary antsika tokoa Andriamanitra dia nahary antsika hitovy endrika Aminy ka nantsoiny hifandray Aminy, hifandray amintsika samy isika satria mitovy endrika Aminy isika tsirairay antsoiny koa hifandray amin’ny zava-boary. Izany no hasambarana iantsoan’Andriamanitra antsika..........

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY TRINITE MASINA TAONA B2024

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady lasa teo niara-nankalaza ny Pantekôty isika. Amin’izao andro sarotra sy tena mavesatra izao no nankalazantsika ny Pantekoty. Araka ny averimberintsika dia tena maniry Pantekoty vaovao mihitsy isika. Maniry “depart vaovao”, fiaingana vaovao hanampy antsika hiroso amin’ny fankalazana ny KEN 2024 isika ka tsy ho teny faneva fotsiny fa TENA HIAINANA NY HOE FIHAVANANA NO HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO MPIRAY TAMPO ISIKA KA” MIFAMPITSIMBINA, MIFANASOA MIKATSAKA NY SOA IOMBONANA… Tanteraka amin’izay ny hiaka, ny antso vonjy nataon’I Papa ao amin’ny Ansikilika FRATELLI TUTTi, ho OLO ARAIKY ISIKA JIABY zary FIANAKAVIAN-JANAHARY, FIANAKAVIAM-BEN’ANDRIAMANITRA. Tsy izany tokoa ve no niseho tamin’ny Pantekoty voalohany tao Jerosalema?...........

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY PANTEKÔTY TAONA B2024

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)


Ry Kristianina havana, 50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ary indrindra ity “demony KRIZY marolafy ity izay tena manapotika ny fiainantsika ka very fanahy mbola velona isika. Tsy io Krizy io anefa no faranteny, tsy ny fahafatesana no faranteny fa hitantsika sy nankalazantsika fa I Jesoa Kristy no Alfa sy Omega ka izy no faranteny satria nandresy izy. Miara-maty amin’I Kristy ka mitsangana miaraka Aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha-zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’izao fankalazana ny Pantekôty izao ary miomana hankalaza ny Kongresy Eokaristika hanehoantsika ny finoantsika ary hiarahantsika miara-dalana amin’i Jesoa mamakivavky ny fiainana hanorina FIHAVANANA, FIHAVANANA HANASITRANA AN’IZAO TONTOLO IZAO…..[......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..