Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

ALAHADY - TRINITE MASINA - TAONA B

« Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina » (Mt. 28: 19)

Amin’izao Alahady manaraka ny pantekôty izao dia antsoin’ny Eglizy hisondrotra lavidavitra kokoa isika dia ny hibanjina ny Trinite Masina (Ray, zanaka, Fanahy Masina) fototry ny fanorenana, izy no modely farantampony, izy no loharano nipoiran’ny fanorenana izany.
Ny lahatr’Andriamanitra tamin’ny voalohany dia isika ho fianakaviana iray ao aminy ka tsy mahagaga raha apetrak’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ho modely amin’ny fiainana rehetra ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny firaisan’ny Trinite Masina Ray Zanaka Fanahy masina. Samihafa izy ireo fa mitovy tanteraka, miray tanteraka, Andriamanitra tokana fa olona telo....[.......] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - PANTEKOTY - TAONA B

« Rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra » (Jo. 16: 13)

50 andro lasa izay no nankalazantsika ny Paka izay fandalovana amin’ny ratsy miaraka amin’i Kristy. Miara-maty amin’i Kristy amin’ny ratsy dia ny fahotana isika ka mitsangana miaraka aminy mandresy ny ratsy ka miditra amin’ny fiainam-baovao maha zanak’Andriamanitra antsika. Namakivaky izany 50 andro izany isika ka tonga amin’ny fankalazana ny pantekôty izao.
Pantekôty midika dimampolo andro taorian’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ka nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ireo apôstôly izay natahotra ka nijanona tao amin’ny senakla. Niseho tamin’izy ireo matetika i Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra fa nampanantena ny fiavian’ny Fanahy Masina. Fanahy mampiombona azy ireo amin’i Kristy ka hahatonga azy ireo ho Kristianina marina tokoa, ho apôstôly hitory ny Vaovao Mahafaly.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHADIMY PAKA - TAONA B

 

« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be » (Jo. 15: 5)

Ry Kristianina havana, araky ny efa voalazantsika isaky ny Alahady amin’izao Paka izao dia mampisongadina ny toetran’i Jesoa anankiray ireo vakiteny atolotry ny Eglizy. Tamin’ny Alahady lasa teo dia i Jesoa Mpiandry Ondry Tsara no nankalazaintsika, tamin’ny Alahady fahatelo dia I Jesoa Mpiara-belona amintsika, ny Alahady faharoa dia I Jesoa Endriky ny Famindrampon’Andriamanitra eo anivontsika, ny Alahady ny Paka I Jesoa Aina Vaovao. Amin’izao Alahady fahadimy ny Paka izao dia I Jesoa Foto-boaloboka, I Jesoa Voaloboka ary isika no rantsany. Io no asongadin’ny vakiteny androany. Isika no rantsana, sampana mitoetra sy mifikitra aminy, mifanaraka tsara amin’ny fiomanantsika amin’ny filankevitra pastoraly ity Alahady fahadimy ity....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHA EFATRA PAKA - TAONA B

“Izaho no mpiandry ondry tsara, sady mahalala ny ahy Aho no fantatry ny Ahy” (Lk 24, 35-48)

Ry Kristianina havana, mbola ao anatin’ny fankalazana ny Paka tanteraka isika ary raha mahatsikaritra isika mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotry ny Paka amintsika izany ka itoerantsika ao amin’i Jesoa sy itoeran’i Jesoa tafatsangan-ko velona ao amintsika dia atolotry ny Eglizy isaky ny Alahady ny toetran’i Jesoa ho fankaherezana antsika hiroso lalindalina kokoa eo anivon’ny fiainana hizara ny hafalian’ny Paka .....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

ALAHADY - FAHATELO PAKA - TAONA B

« Araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo » (Lk. 24: 46)

Tamin’ny Alahady lasa isika nibanjina ny vokatry ny Paka dia ny famindrampon’Andriamanitra miara-belona amintsika tsy iza fa i Jesoa Kristy izay nizara ny fiadanana vokatry ny famindrampon’Andriamanitra. Amin’izao Alahady fahatelo ny Paka izao dia any Vohipeno ny fo amam-panahintsika tsirairay, miombona amin’ny diosezin’i Farafangana, miombona amin’ny Eglizy eran’i Madagsikara, miombona amin’ny Eglizy eran-tany mankalaza sy misaotra an’Andriamanitra satria mibaribary eo anivon’ny fiainantsika tokoa izany famindrampon’Andriamanitra izany. Ny voninahitr’Andriamanitra no ankalazaintsika amin’ny fanambarana olontsambatra an’i Ramose Lucien Botovasoa. Manana modely isika izao ka miara- misaotra sy mankalaza ny famindram-po sy ny fitiavan’Andriamanitra nasehony tamin’ny alalan’olontsambatra......[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique