Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

20 oktobra 2019 - ALAHADY FAHA 29 MANDAVANTAONA D19

 Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy ?

tamin’ny Alahady lasa teo isika nibanjina manokana ny finoana izay nahitantsika taratra ny nanjo an’i Naàmana ilay jeneraly sirianina raha niditra tao amin’ny ranon’ny joridany izy ka nadio ary afaka ny aretinkodiny, niverina tamin’ny toebatany teo aloha izy. Nahitantsika koa ireo marary hoditra folo lahy izay nositranin’i Jesoa sy nodioviny fa anankiray ihany no nahatsiaro nankasitra an’Andriamanitra. Ho famintinana izany rehetra izany dia nilaza isika fa ny finoana velona dia mitaky faharetana, raha mitoetra amin’ny finoana isika ka manompo anatin’ny faharetana  isika manatanteraka ny sitrak’Andriamanitra dia ho tsara ny fiainantsika. Zary EOV Misionera. Ny famenoana sajoa saota, siny enina no fanehoantsika fivelomantsika ny finoana.
Amin’izao volana oktobra volana voatokana ho an’ny misiona dia hanirahana antsika hibanjina kokoa ny maha misionera antsika Kristianina zanak’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny batemy noraisintsika.....[....]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

13 oktobra 2019 - ALAHADY FAHA 28 MANDAVANTAONA D19

Mitsangàna, ary mandehàna, fa ny finoanao no nahavonjy anao”.

Ry Kristianina havana ao anatin’ny volana oktobra izay hibanjinantsika manokana ny maha misionera antsika  sy ny maha iraka antsika isika, Vita batemy aho ka hirahina ho vavolombelona eo anivon’ny mpiara-belona. Ny volana oktobra hibanjinantsika koa amin’ny alalan’ny fanaovana ny raozery ny misterin’ny famonjena antsika hiarahana amin’i Masina Maria. Izany no maha misionera antsika, manorina EOV sy ETA ka manitatra ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fitoriana ny vaovao mahafaly ka mahatonga antsika Kristianin ho Kristy mpiara-belona amin’ireo manodidina antsika ka ho génération mpanorina tokoa isika. Amin’izao ady sady dia mitondra antsika amin’ny fankalazana ny Kongresy Eokarisitka  sy ny faha-100 taona amin’izao Taona Masina izao dia ezaka iarahana manao ary indrindra ataon’ny tsiraray no mameno IREO SAJOA, SINY SAOTA, ENINA. Maherezà àry isika amin’ny ady amin’ny ratsy mety misakana ny dià.....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny 

06 oktobra 2019 - ALAHADY FAHA 27 MANDAVANTAONA D19

Ny olona manam-pinoana tsy miandry valisoa eo no ho eo

Ry Kristianina havana  handinika isika araky ny hafatry ny Papa amin’ny fankalazana ny faha 100 taona ny misiona izay hidirantsika koa amin’ny fandinihana ny maha misionera antsika ao anatin’ny Eglizy dia ny hoe vita batemy aho ka hirahina. 

Ny antsika eto amin’ny diosezy dia mampahatsiaro antsika tamin’ny fanokanantsika ny tanana Antsiranana sy ny diosezintsika amin’i Masina Maria sy Fo madion’i Maria. Mitondra antsika amin’ny taonan’ny masin’ny misiona, hahatonga antsika ho EOV sy ETA ka ho génération mpanorina, manorina Eglizy fanjakan’Andriamanitra hahatonga antsika ho iraka eo anivon’ny mpiara-belona amintsika, hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin’olona. I Kristy no misionera voalohany nirahin’ny Ray hitory  ny vaovao mahafaly, izy naniraka ny apostoly sy  antsika mianakavy ho amin’izao tontolo izao ary ireo manodidina antsika no hanirahana antsika voalohany indrindra......[.......]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

29 septambra 2019 - ALAHADY FAHA 26 MANDAVANTAONA D19

Ry olon’Andriamanitra, katsaho ny fahamarinana, ny fahazotoa-mivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana,
ny fahalemem-panahy

Ry kristianina havana, nandinika manokana araky ny fampianaran’ny Eglizy ny mikasika ny harena isika tamin’ny Alahady lasa, tsy ny harena no ratsy fa kosa tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Eglizy sy sitrak’Andriamanitra dia ny fomba nazahoana ny harena, ny fomba hampiasana ny harena ary ny tanjona ho tratrarina amin’ny harena. Mamerimberina antsika ary natao ho teny faneva sy filamatra eo anivon’ny sekoly katolika izay manabe amin’ny lafiny rehetra ny maha-olona sy maha zanak’Andriamanitra ny hoe “Harena ny harena raha mamokatra ary mamokatra ho an’ny besinimaro”. Amin’izao Alahady faha 26 mandavantaona izao dia mbola asain’ny Eglizy isika amin’ny alalan’ireo vakiteny handinika tsara fa ny hoavy ihany koa dia miankina amin’ny fomba fijerintsika ny harena......[.......]

 

22 septambra 2019 - ALAHADY FAHA 25 MANDAVANTAONA D19

"Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo”.

Ry kristianina havana,  mbola tohizantsika hatrany amin’izao mandavantaona izao ny fandalinam-pinoana hahatonga antsika ho EOV manorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy hahatonga antsika mpanorina tokoa. Mbola anatin’ny volam-pahasoavana isika dia ny namangian’I Papa Ray masina antsika, mbola manakoako ao ampontsika ireo teny napetraky ny Papa ka hahatonga antsika ho taranaka mpamafy fanantenana sy fiadanana fa indrindra maro ny zavatra etrehintsika amin’ny fiainantsika ka mahatonga antsika hiraviravy tanana sy ho kivy.
Mahatoky isika fa ireny teny nampitain’ny Ray aman-dRenintsika Papa Fransoa antsika ireny hanentana ny fo amam-panahintsika fa indrindra ny vakiteny amin’izao Alahady faha 25 taona izao dia mampitodika antsika amin’ny fahaizana mampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ho tena EOV isika amin’ny fiainantsika,  ho EOV MISIONERA MAMENO SINY ENINA MAMAFY FANENTANA SY FIADANANA HAHATONGA NY TENY HO MOFO ARY MOFO HO AINA....[........]

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique