Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

15 Jolay 2018 - ALAHADY FAHA-15 TSOTRA - TAONA B

« NOFIDIN’ANDRIAMANITRA ISIKA MBA HIRAHINY”


Ry Kristianina havana, tamin’ny Alahady tsotra faha-14 mandavantaona lasa teo isika nibanjina an’i Jesoa teo anivon’ny mpiray tanindrazana aminy kanefa tsy nahay nandray azy izy ireo na dia nitolagaga aza tamin’ny fahaizany niteny ka nahatonga an’i Kristy nanambara fa tsy misy mpaminany tsy heninkaja hafa tsy amin’ny taniny sy ny fianakaviany ihany. Araka ny voalazan’ny Evanjely ao amin’i Md Marka dia tsy nanao famantarana firy i Jesoa tamin’ny tanindrazany. Izany dia mitranga koa amin’ny fiainantsika andavanandro ka nahatonga antsika nandinika na dia maro aza ny fanenjehana sy fanaratsiana dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona isika ary manana modely isika amin’izany dia ny olontsambatra Lucien Botovasoa.

Fantantsika ny nanjo azy. Maninona ary isika no tsy maintsy mijoro ho martiry ? [.......]

 

 

01 Jolay 2018 - ALAHADY FAHA-13 TSOTRA - TAONA B

« Anaka, ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana » (Mk. 5: 34)

Izao Alahady tsotra faha-13 mandavantaona izao no anombohantsika ny volana jolay izay volana manandanja ho antsika eto amin’ny diosezy satria fotoana hivorian’ny pretra rehetra antsointsika hoe “mois sacerdotal”. Miavaka ny volana jolay amin’ity taona ity satria ny 16 ka hatramin’ny 21 jolay no hivoriantsika eto Antsiranana renivohitry ny diosezy mikasika ny filankevitra pastôraly amin’izao 60 taonan’ny arsidiosezy izao ka hidirantsika amin’ny ezaka vaovao hahatonga antsika ho génération mpanorina Eglizy Tranon’Andriamanitra sy Eglizy Olona Velona, hahatonga antsika hiroso amin’ny lalindalina kokoa ny amin’ny fiainam-pinoana araky ny averintsika matetika amin’izao fotoana mandavantaona izao. Fandalinam-pinoana hahatonga antsika hitoetra bebe kokoa ao amin’i Jesoa sy itoerany koa ka hamokatra voa tsara ary ho feno hafaliana sy fiadanana....[........]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

24 Jiona 2018 - FANKALAZANA NY NAHATERAHAN'I JOANY BATISTA - TAONA B

Ho inona re, ity zaza ity? Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.”

Ry Kristianina havana, raha ny marina dia Alahady faha-12 tsotra mandavantaona izao Alahady 24 jiona izao fa mifanojo amin’ny daty ankalazana amin’ny fomba manetriketrika ny nahaterahan’i Joany Batista ka ny fankazalazana no tanterahantsika fa tsy ny alahady tsotra.
Ny vakiteny aroson’ny Eglizy amin’izao 24 jiona izao dia  manampy antsika hibanjina bebe kokoa an’ i Joany Batista izay mpaminany lehibe tokoa ary izany no niantsoan’i Jesoa azy ka ny fahaterahany no dinihintsika androany. Mifanojo koa izany amin’ny fandalinam-pinoana ataontsika araka ny efa naverintsika matetika fa izao mandavantaona izao fa indrindra ny fiomanantsika amin’ny filankevitra pastôraly efa akaiky izao, ny fandalinam-pinoana no hahafahantsika mijery, mamakafaka sy mampiditra am-po ary mivelona ny finoana ka hahaizantsika ny fampitrahaofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary misy modely arahina amin’izany isika dia i Md Joany Batista.....[.......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

17 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-11 TSOTRA - TAONA B

« Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin’ny tany » (Mk. 4: 26)

Ry Kristianina havana, araky ny efa voalazantsika tamin’ny Alahady lasa teo Alahady faha-10 tsotra mandavantaona, dia miditra amin’ny fotoana mandavataona isika taorian’ny fankalazana ny sakramenta masina. Ny fiverenantsika mankalaza ny Alahady tsotra mandavan-taona dia mampahatsiaro antsika fa tsy manam-pahataperana ny fitiavan’i Jesoa satria sady manolotra ny tenany ho antsika izy tamin’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganan-ko velona no mitarika antsika ihany koa ho voavonjy ka mampianatra antsika izay mahakasika ny Fanjakan’ny lanitra. Fotoana hanohizantsika ny fandalinam-pinoana tokoa ny mandavantaona ka hibanjinantsika bebe kokoa ireo fiainan’i Kristy....[.....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

10 Jiona 2018 - ALAHADY FAHA-10 TSOTRA - TAONA B

NY FIANAKAVIANA MIADY AN-TRANO DIA TSY HAHARITRA

Tamin’ny Alahady lasa teo isika nankalaza ny Sakramenta Masina izay nanehoantsika ny finoantsika an’i Kristy nitsangan-ko velona sy eo anivontsika mandrakariva amin’ny alalan’ny sakramenta masina sy ny eokaristia ary izy miara-dàlana amintsika sy mamelona ary mitantantana antsika amin’ny alalan’ny teniny sy mamelona amin’ny alalan’ny tenany. Ny Alahady manaraka ny fankalazana ny sakramenta masina no mampiditra antsika amin’ny mandavantaona ka andalanantsika ny finoana mba hahatonga antsika ho Kristianina velona izany hoe Kristy velona eo amin’ny mpiara-belona amintsika isika na araka ny mahazatra isika no Kristy Mpiara-belona irahina hitondra ny vaovao mahafaly eo anivon’ny fiainantsika andavanandro. Izany no mahatonga antsika milaza matetika ny hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro....[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique