Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

28 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 30 TSOTRA TAONA B

  « Matokia! mitsangàna, fa antsoiny hianao » (Mk. 10, 49)

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao no mamarana ny volana oktobra volan’ny raozery sy volan’ny misiona ka miaraka amin’i Masina Maria isika mitalaho ny fahasoavan’Andriamanitra handresy ny ratsy ka miroso amin’ny fiainam-baovao hahatonga antsika ho taranaka mpanorina tokoa.  Tahaka an’ilay jamba voalaza ao amin’ny Evanjely ny tontolom-piainansika sy ny tontolo iainantsika ary ny tontolom-pinoanatsika ka very fanahy mbola velona isika tsy hitantsika izay aleha. Niantso ilay jamba nikiaka sy nivavaka nanao tamin’i Jesoa hoe “ Ry Jesoa zanak’i Davida ô mamindra fo aminay”. Nositranin’i Jesoa ilay jamba “ Mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Maniraka ansika mitsangana i Jesoa hijoro ho taranaka mpanorina tokoa .....[....]

21 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 29 TSOTRA TAONA B

« Fa ny Zanak’olona tsy mba tonga hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro » (Mk. 10, 45)

Ry Kristianina havana, efa roa alahady izao no anatin’ny volan’ny raozery isika ka amin’izao Alahady faha 29 tsotra mandavantaona izao dia mbola manohy ny fibanjinana ireo misterin’ny fanavotana antsika olombelona isika izay iarahantsika amin’i Masina Maria dia ny mistery mampalahelo, mistery  fahazavana, ny mistery fitsanganan-ko velona ary ny mistery be voninahitra.
Ny toetrantsika olombelona anankiray indray manapotika ny fiainantsika no asongadin’ny tenin’Andriamanitra indrindra ny vakiteny voalohany bokin’Izaia mpaminany sy ny evanjely tsy  inona fa ny fitadiavantsika voninanahitra......[....]

07 oktobra 2018 - ALAHADY FAHA 27 TSOTRA TAONA B

“ Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona "

Amin’izao Alahady tsotra faha 27 mandavantaona izao dia anatin’ny volana oktobra isika izay hibanjinantsika sy handalinantsika miaraka amin’i Masina Maria amin’ny alalan’ny raozery ireo mistery efatra ny mistrin’ny famojena dia ny misterin’ny fahatongavana ho nofo, mistery faharoa mistery famirapiratana fahazavana, mistery izay I Md Papa Joany Paoly faharoa no namorona, mistery ibanjinantsika ny asam-pamonjena notanterahan’I Jesoa rehefa nitoriteny izy, fahatelo mistery mampalahelo ibanjinantsika ny fanolorantenan’I Jesoa ho fanavotantantsika ary fahaefatra ny mistrery be voninahitra izay maneho ny fitsanganan-ko velona. ....[.....]

30 septambra 2018 - ALAHADY FAHA 26 TSOTRA TAONA B

“ Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika » (Mk. 9: 39)

Tamin’ny Alahady faha 25 tsotra mandavantaona lasa teo isika nanantitrantitra ireo toetra fototra lehibe  nahatonga an’i Jesoa nanambara fa tsy maintsy manana ny toetran’ny zazakely isika eo amin’ny fifandraisantsika andavanandro sy nilazany koa fa izay te ho lehibe aminareo aoka izy ho tahaka ny zazakely ary ho vonona hanompo satria izany no làlana hahafahana miroso lalindalina kokoa amin’izay fiainana sy fiombonana amin’Andriamanitra. Averintsika vetivety ireo toetry ny zazakely tsara anana : fitokosina an’Andriamanitra, fahatsorana mitondra amin’ny marina mandrakariva, fahadiovampo. Amin’izao Alahady faha 26 mandavantaona izao rehefa mijery ny zava-misy isika dia mety milaza hoe ahoana àry hanatanterahana an’izany fiovana ho toy ny zazakely izany ? ......[........]

09 septambra 2018 - ALAHADY FAHA 23 TSOTRA TAONA B

“« Tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampalady ny marenina Izy sy nampiteny ny moana » (Mk. 7: 37)

Ry Kristianina havana, misy fotoana eo amin’ny fiainantsika maro ny zavatra mifamahofaho sy manahirana ary mahakivy ka very fanahy mbola velona isika miatrika ireny zava-misy mikiky ny fiainantsika mampitebiteby antsika ireny. Tsy Andriamanitra lavitra nefa ny Andriamanintsika fa akaiky sy miara-dàlana amintsika mandrakariva ary nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika sy mikarakara ary mikolokolo antsika ny Andriamanintsika. Izany ny tian’ireo vakiteny telo asongadina amin’izao Alahady faha 23 tsotra mandavantaona handalinantsika ny finoantsika .....[.......]

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique